ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ
Home / Άρθρα  / Μεταφορά τέκνου στο εξωτερικό

Σε περίπτωση διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης το Δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την επιμέλεια του ανηλίκου σε ένα μόνο γονέα ή και στους δύο από κοινού αν οι γονείς συναινούν σ’ αυτό καθορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής του τέκνου.

Κατά δε το άρθρο 1520 παρ. 1 ΑΚ ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης της 25-10-1980 η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2101/1992 ορίζεται ότι:
Κατά την έννοια της παρούσας Σύμβασης:

α) Το δικαίωμα επιμέλειας περιλαμβάνει το δικαίωμα που αφορά στη μέριμνα για το πρόσωπο του παιδιού και ιδίως το δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του και
β)
το δικαίωμα επικοινωνίας ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΟΠΟ ΑΛΛΟ ΑΠΟΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου, έχει δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του, στα πλαίσια δε αυτού του δικαιώματος μπορεί να απομακρύνει το τέκνο από την Ελλάδα και να το εγκαταστήσει σε άλλη χώρα της επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή ο άλλος γονέας έχει το δικαίωμα στα πλαίσια άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας με το τέκνο να το μεταφέρει στην Ελλάδα (τόπο δικής του διαμονής) για ορισμένο χρονικό διάστημα, η διάρκεια του οποίου θα καθοριστεί από το Δικαστήριο με την ρυθμίζουσα την άσκηση του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας δικαστική απόφαση.

Συμπερασματικά: Αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια μπορεί σχετικά εύκολα να αποφασίσει και μεταφερθεί στο εξωτερικό μαζί με το ανήλικο τέκνο. Παραμένει το δικαίωμα όμως του άλλου συζύγου να ζητήσει την μεταφορά του ανηλίκου στο δικό του τόπο διαμονής (στην Ελλάδα για παράδειγμα), για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ασκεί και εκείνος το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του. Η ακριβής ρύθμισης της επικοινωνίας ρυθμίζεται με δικαστική απόφαση. Ο τελευταίος (μη έχων την επιμέλεια) δικαιούται εφόσον αποδείξει ότι η μη μετακίνηση στο εξωτερικό είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου να διεκδικήσει για τον λόγο αυτό την ανάθεση σ’ εκείνον της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου.

Το ζήτημα της μετοίκησης ανηλίκου στο εξωτερικό είναι ένα εξαιρετικά ακανθώδες ζήτημα οικογενειακού δικαίου και χρήζει προσεκτικής νομικής διαχείρισης.

Digital Princess